فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوازدهم، آذر و دی  ۱۳۶۹ ، شماره ۱۰۴

 

مقاله:

برنامه نویسی ادیبانه

زبانشناسی و کامپیوتر

سنجش از دور

 

بخشها:

سرمقاله

سخن رئیس

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

سخنرانی

نامه ها

اعضا

 

گزارش:

مجمع عمومی

سمینار زبانشناسی

سمینار فارابی

سمینار اتوماسیون

 

واژه نامه :

حرف B

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای