فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوازدهم، بهمن و اسفند ۱۳۶۹ ، شماره ۱۰۵

 

مقاله:

الگوریتم های ضرب و تقسیم اعداد ثابت

شبکه های مهم کامپیوتری

تدریس کامپیوتر در مدارس

 

بخشها:

سرمقاله

سخن رئیس

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

سخنرانی

نامه ها

معرفی

اعضا

 

واژه نامه :

حرف C

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای