فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سیزدهم، مهر و آبان ۱۳۷۰ ، شماره ۱۰۹

 

مقاله:

آشنایی با یونیکس

سیستم های خبره

 

بخشها:

سخنرانی

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نامه ها

 

گزارش:

بمبی به نام ویروس

فعالیتهای یکساله انجمن

 

معرفی:

دو انجمن کامپیوتری

سمینار فارابی

 

واژه نامه :

حرف I و J

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای”۱۰″