فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۱۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سیزدهم، بهمن و اسفند ۱۳۷۰ ، شماره ۱۱۱

 

مقاله:

مجموعه های مشکک

زبان های برنامه سازی

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

نامه ها

سخن رئیس

مصاحبه

فهرست سالانه

 

گزارش:

سمینار اسپارک

شبکه های علیه استقلال

دومین مرحله المپیاد ملی

 

واژه نامه :

حرف M

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای”۱۱″