فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۱۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهاردهم، خرداد و تیر ۱۳۷۱ ، شماره ۱۱۳

 

مقاله:

سیستم های توزیعی

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نامه ها

سخن رئیس

اعضا

خودآزمایی

معرفی کتاب

 

گزارش:

شبکه EARN

چهارمین المپیاد کامپیوتر

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای”۱۳″