فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۱۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهاردهم، مرداد و شهریور ۱۳۷۱ ، شماره ۱۱۴

 

مقاله:

بررسی مراحل طراحی الکترونیک

ویروس ها

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

معرفی کتاب

مصاحبه

اعضا

 

گزارش:

درباره یک مقاله

موفقیت

 

واژه نامه :

حروف Q و R

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای”۱۴″