فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۱۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهاردهم، مهر و آبان ۱۳۷۱ ، شماره ۱۱۵

 

مقاله:

کامپیوتر در چین

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نامه ها

نقد کتاب

مصاحبه

اعضا

 

گزارش:

برگزاری مجمع عمومی

فعالیت های یکساله انجمن

دعوای آی بی ام و مایکروسافت

 

واژه نامه :

حروف SA تا SN

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای”۱۵″