فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۱۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهاردهم ، آذر و دی ۱۳۷ ، شماره ۱۱۶

 

مقاله:

مهندسی نرم افزار در ایران

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نامه ها

معرفی کتاب

مصاحبه

اعضا

 

گزارش:

سمینار مهندسی نرم افزار

سخنرانی منطق نادقیق

تغییر استاندارد تبادل

مسابقه کامپیوتر ۱۹۹۲

فروش سخت افزار

 

واژه نامه :

حرف SO تا SZ