فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۱۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهاردهم ، بهمن و اسفند ۱۳۷۱، شماره ۱۱۷

 

مقاله:

مدل پیچشی تولید نرم افزار

آتوماتای سلولی

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نامه ها

سرمقاله

سخن رئیس

معرفی کتاب

مصاحبه

دیدگاه

اعضا

فهرست سالانه

 

گزارش:

حرکتی مثبت اما ضعیف

کنفرانس مدارها

استراتژی مایکروسافت

استاندارد فارسی تبادل

بازسازی لوس آنجلس

کوچک زیباست

دستگیری ویروس فروش

آینده پست تصویری

اجرای برنامه ها با پست

 

واژه نامه :

حروف T