فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۲۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال شانزدهم، خرداد و تیر ۱۳۷۳ ، شماره ۱۲۵

 

مقاله:

سیستم های چند رسانه ای- شمس فرد

نگهداری سیستم های نرم افزاری– مجیدی

طوفان های ذهنی “۴” – پاپرت

سیمای انفورماتیک ایران “۴” – ابطحی

 

گزارش:

جرایم کامپیوتری

انفورماتیک در برنامه دوم توسعه

کنفرانس بین المللی کشاورزی

فعالیتهای گروه کاربران یونیکس

موفقترین و ناموفقترین فروشندگان سیستم های رده متوسط

 

المپیاد:

گزارشی از ششمین المپیاد جهانی انفورماتیک- قدسی

 

بخشها:

سرمقاله- خدمات انجمن برای اعضاء انجمن

خواندنی– استاندارد بین المللی شماره گذاری کتاب

درس افزار – درس افزارهای کامپیوتر برای دوره راهنمایی

سرگرمی – چند معما

دیدگاه – اعضا هیات علمی و کامپیوترهای شخصی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان