فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۲۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال شانزدهم، مرداد و شهریور ۱۳۷۳، انتشار اسفند ۱۳۷۳، شماره ۱۲۶

 

مقاله:

معرفی شیءگرایی به غیر متخصصان – عرفانیان

نبرد شیء ها 

مدلی برای توسعه شیءگرا – ارسنجانی

تاریخچه مختصر اسمال تاک – عرفانیان

یک متدولوژی پیشنهادی برای تولید شیءگرا – شریفی

 

گزارش:

خلاصه عملکرد گروه شیءگرایی

آیا ایده های قدیمی هنوز اعتبار دارند؟

 

مقاله دانشجویی:

وراثت و گوشه ای از کاربرد آن در ++C – زارع

 

بخشها:

سرمقاله – شیء گرایی یک جهان بینی نرم افزاری

معرفی – گروه کارشناسان شیءگرایی

 

بخش انگلیسی:

مصاحبه – گفتگویی با اسکات رندل

مصاحبه – گفتگویی با پی.جی. پلاگر

مصاحبه – گفتگویی با گردی بوچ

 

ضمیمه:

واژه نامه انگلیسی به فارسی شیءگرایی