فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هجدهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۵، شماره ۱۳۰

 

مقاله:

آشنایی با “اینترنت” – برومند

ریاضیات مفاهیم نادقیق و سیستم‌های هوشمند– ماشین چی

سیمای انفورماتیک ایران “۸” – ابطحی

 

گزارش:

کشورهای فقیر از شبکه اینترنت بی نصیب می مانند

 

المپیاد:

سوالات پنجمین المپیاد ملی کامپیوتر ایران

 

بخشها:

دیدگاه- نامه به وزیر فرهنگ و آموزش عالی

درس افزار – آموزش دانشجویان غیر کامپیوتر

سرگرمی – چند معما

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان