فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هجدهم، مرداد و شهریور ۱۳۷۵، شماره ۱۳۲

 

مقاله:

محیطی برای مدل سازی و ارزیابی سیستم ها– قدسی، شهرابی

تکتولوژی اطلاعات در شیلی– نقیب زاده مشایخ

P در مقابل NP– کازرونی

واقعیت مجازی و هوش مصنوعی– پهلوان، صادقی پور

نگاهی به آینده کامپیوترهای همراه– نقیب زاده مشایخ

 

بخشها:

اینترنت– سیستم اطلاعاتی ARCHIE

درس افزار– دوره کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر

سرگرمی- چند معما

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

 

بخش انگلیسی:

Distributed Object Computing