فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، مرداد ۱۳۵۹ ، شماره ۱۴

 

مقاله:

چهره های متفاوت گرافیک کامپیوتری- ترجمه پرهامی

کامپیوتر تا چه حد می تواند باهوش شود؟– ترجمه فرهاد صاحبان

کامپیوترهای بسیار سریع و عناصر فوق هادی– ترجمه پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نوآوری ها

محصولات جدید

همایش ها

اعضاء

نکته

سرگرمی

واژه ها

 

گزارش:

برگزاری سمینار خودکفائی در الکترونیک و مخابرات