فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۴۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیستم، آبان ۱۳۷۷، شماره ۱۴۲

 

سخنی با اعضا …- رئیس انجمن

سالهای اول موجودیت انجمن انفورماتیک ایران- بهروز پرهامی

نخستین انجمن علمی رشته کامپیوتر در ایران – لطف علی بخشی

یادی از دوران سردبیری – علی پارسا

آیا راهی هست؟ – سعید وحید

اساسنامه انجمن انفورماتیک 

اولینها در گزارش کامپیوتر 

خاطرات 

برگزیده های گزارش کامپیوتر 

ایران و سراب کامپیوترهای شخصی- دکتر بهروز پرهامی

xافزار- سعید وحید 

چند کلمه در مورد صنعت “پاکیزه” کامپیوتر- آرش برومند

لیست افراد هیات اجرایی انجمن به تفکیک دوره 

لیست سخنرانیهایی که انجمن برگزار کرده است 

لیست سمینارها و دوره های آموزشی که انجمن برگزار کرده است 

فهرست مطالب منتشر شده در گزارش کامپیوتر از آغاز تاکنون