فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۴۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و سوم، آذر ۱۳۸۱، شماره ۱۴۷

 

مقاله:

دیداری کردن نرم افزار به منظور اشکالزدایی- دکتر چنگیز دل آرا 

نقش کارشناسان در پیشگیری و …– محمد حسن محوری

سامانه های تجارت الکترونیکی– سید ابراهیم ابطحی

PHP در یک نگاه– نغمه رادفر

تبادل و نمایش اطلاعات فارسی براساس یونی کد

علل ادامه حیات و یا شکست پروژه های نرم افزاری– محمد نجفی

بررسی روند طراحی حافظه نهان– مهندس ساراکلینی

 

گزارش:

گزارش فعالیتهای یکساله انجمن انفورماتیک ایران

طرح توسعه توانمندی معلمان برای به کارگیری فناوری اطلاعات (ICT)

منشور توسعه علمی ایران

 

بخشها:

خواندنی – در ذهن آنها چه گذشته است؟

اینترنت– اینترنت ابزاری موثر در کشف و استخراج اطلاعات

واژه گزینی– واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

معرفی کتاب

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان