فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، مهر ۱۳۵۹ ، شماره ۱۶

 

مقاله:

مقدمه ای بر سیستم های کامپیوتری چند پردازنده ای- ترجمه پرهامی

روش های پیشرفته برنامه نویسی- میرزاحسابی

سازمان و مدیریت سیستم های اطلاعاتی- عباس عابدی

اهمین عوامل انسانی در طرح سیستم های کامپیوتری- ترجمه پرهامی

حفاظت اطلاعات محرمانه درباره کارمندان – اقتباس پرهامی

کامپیوتر صحبت می کند- ترجمه صاحبان و پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضاء

واژه ها

سرگرمی

 

گزارش:

متن لایحه قانونی تشکیل شواریعالی انفورماتیک کشور