فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، آبان  ۱۳۵۹ ، شماره ۱۷

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

محصولات جدید

نوآوری ها

کتاب ها

اعضاء

نامه ها

سرگرمی

برای خنده

یادداشت

 

مقاله ویژه:

کامپیوتر در جمهوری خلق چین– پرهامی