فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، آذر ۱۳۵۹ ، شماره ۱۸

 

مقاله:

یک مساله ریاضی و کاربرد کامپیوتری آن- ترجمه پرهامی

روش طراحی برنامه از روی داده ها – ابراهیم نقیب زاده مشایخ

دستگاه چاپ لیزری- ترجمه ویدا دائی

نظری کوتاه بر حافظه های حبابی– ترجمه صاحبان

 

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اعضاء

محصولات جدید

واژه ها

کتاب ها

نامه ها

سرگرمی

برای خنده

 

گزارش:

دومین مجمع عمومی سالانه انجمن

بازار کامپیوترهای دسته دوم– ترجمه پرهامی