فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، دی ۱۳۵۹ ، شماره ۱۹

 

مقاله:

هوش مصنوعی و آنتروپی- ترجمه صاحبان

یک روش سریع محاسبه توابع مثلثاتی در ماشین های کوچک– علیرضا کاویان پور

کامپیوتر رشته حقوق را متحول می کند– ترجمه امیرحسین تیمورطاغ

قابلیت انتقال نرم افزار– فرهاد صدری اعتصامی

ضرورت ادغام موسسات آموزش عالی در زمینه کامپیوتر- لطف علی بخشی

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

اعضاء

اعضاء

نامه ها

سرگرمی

برای خنده

واژه ها

یادداشت