فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۹۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و دوم ، خرداد و تیر  ۱۳۸۹، شماره ۱۹۱

 

مقاله:

برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات– سید ابراهیم ابطحی

بررسی سیستم مدیریت امنیت و خدمات فناوری اطلاعات –  سارا پروانه، مریم حق‌شناس

هوشمندی کسب‌وکار و نقش آن در سازمان‌ها – مریم یارمحمدی

سفارشی کردن روشگان RUP برای مدرن سازی سامانه‌های اطلاعاتی موروثی آرام حیدری

مدیریت تکاملی کیفیت خدمات الکترونیکی با سطوح کمّی پویا- بهنام مؤمنی

 

گزارش :

سمینار مدل‌سازی فرایندهای سازمانی با زبان BPMN

سمینار چگونگی تبدیل مدل کسب و کار به مدل نیازمندی‌های سیستمی

کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

 

بخش ها:

خواندنی- برنامه نویسان در حال کار (قسمت چهارم)  ابراهیم نقیب زاده مشایخ

دیدگاه- ضرورت تشکیل نظام مهندسی فناوری اطلاعات- سید ابراهیم ابطحی

کتاب شناسی- کیفیت اطلاعات و معماری سامانه‌های IT – سید ابرا هیم ابطحی

گوناگونحقوق مالکیت فکری– مهدیه هوایی

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان