فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، بهمن ۱۳۵۹ ، شماره ۲۰

 

مقاله:

کامپیوتر در خدمت …- روحانی رانکوهی

یک سیستم عامل ساده برای پردازنده “م-۱”– داریوش جوان

طراحی ساختمان داده ها– ابراهیم نقیب زاده مشایخ

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

محصولات جدید

اعضاء

نامه ها

سرگرمی

واژه ها

یادداشت

 

مقاله ویژه:

مفهوم آگاهی: قسمت اول – ترجمه پرهامی