فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، اسفند ۱۳۵۹ ، شماره ۲۱

 

مقاله:

گام های نخستین برای نیل به استقلال فنی در انفورماتیک- پرهامی

طرح و پیاده کردن یک مترجم دانشجویی پاسکال– سمسارزاده

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نوآوری ها

اعضاء

اطلاعیه

سرگرمی

واژه ها

فهرست دوساله مطالب “گزارش کامپیوتر”

یادداشت

 

مقاله ویژه:

مفهوم آگاهی: قسمت دوم – ترجمه پرهامی