فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۱۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و پنجم، آذر و دی ۱۳۹۲، شماره ۲۱۲

 

مقاله:

ارتقاء کیفیت خدمات فناوری اطلاعات- محمود کریمی

SLA توافقنامه‌ای برای ارزیابی و ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات فناوری اطلاعات-  هژیر کرباسی

نقش واحد پیشخوان خدمت در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات – علی سوزنگر

چالش‌های پیاده‌سازی مخفا در ایران – محمد شریفی

چالش‌های پیاده‌سازی چارچوب ITIL در حوزه منابع انسانی– حمید گردش، حسن گردش

خدمت و ارزش آن از دید مشتری – بتول ذاکری

معرفی مدل CMMI-SVC- محمود کریمی

مروری بر معماری خدمات در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات – اکبر نبی‌اللهی

چالش‌های انتخاب و استقرار ابزار مدیریت خدمات فاوا – اکبر نبی‌اللهی

مقایسه ISO/TEC2000 و ITIL 2011 – محمود کریمی

معرفی چارچوب عملیات مایکروسافت MOF V4 – علی سوزنگر

 

گزارش:

فعالیت‌های گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

معرفی طرح رتبه‌بندی – محمود کریمی

 

بخش ها:

اخبار (انجمن، ایران، جهان)

استاندارد- معرفی استاندارد سری ۲۰۰۰۰– سید علی آذرکار

کتاب‌شناسی- راهنمای کتاب‌های فارسی منتشر شده در زمینه مخفا – اکبر نبی‌اللهی

سرگرمی