فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۱۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و ششم، دی و آذر ۱۳۹۳، شماره ۲۱۸

 

مقاله:

 

قانون ساکس و چارچوب کوبیت – سیدعلی آذرکار

نقش ممیزی در پیاده‌سازی راهبری فناوری اطلاعات- تبریزی، دهقانی، جبارزاده

برنامه‌ریزی حرکت به سمت بهبود براساس ممیزی‌های فناوری اطلاعات- سلیمانی، فرخی

توانمندسازی ممیزی با IT GRC- فریدالدین مهروانی بهبهانی

ممیزی فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب COBIT 5 – الهه نجفی

تبیین رویکرد ممیزی خدمات فناوری اطلاعات براساس ITIL- ایمان برادری

نظارت بر شبکۀ پرداخت الکترونیکی- عباسی، نگین فیروز

 

گزارش:

آشنایی با انجمن علمی حسابرسی فناوری اطلاعات ایران

آشنایی با انجمن حسابرسان داخلی ایران

 

بخش ها:

اخبار (انجمن، ایران، جهان)

مصاحبه با آقای مهندس انتظاری

مصاحبه با آقای علیشیری – کارشناس رصدخانۀ شهرداری تهران

مصاحبه با آقای دکتر شاهپری

استاندارد- معرفی استاندارد ۳۸۵۰۰: راهبری سازمانی فناوری اطلاعات – سیدعلی آذرکار