فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، فروردین ۱۳۶۰، شماره ۲۲

 

مقاله:

کامپیوتر در ژاپن- نصرالله دولتشاهی یگانه

آشنایی با سیستم آموزش کامپیوتری پلیتو– ترجمه علی اکبر نهررودی

ماشین های بزرگ و کوچک – ترجمه ویدا دائی

طرح پیشنهادی زبان فارسی برای کامپیوتر– داریوش جوان

برنامه نویسی ساخت یافته– ترجمه رضوان طلب

آشنایی با مولد ماکروی “جی پی ام”– فرهاد صدری اعتصامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اعضاء

نکته

سرگرمی

سرمقاله

 

گزارش: 

سمینار بررسی نحوه همکاری مراکز کامپیوتری با شورایعالی انفورماتیک

 

مقاله ویژه:

مدارهای مجتمع الکترونیکی: از تحرک الکترونی تا ساخت منطقی- محمد میرزا عبداللهی و پرهامی