فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۲۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سی و هشتم، خرداد و تیر ۱۳۹۵ ، شماره ۲۲۷

 

مقاله:

فرایند تصمیم‌گیری برای انتخاب انواع راه‌حل‌های نرم‌افزاری- سعید امامی، سمیه رحمانی

چارچوب‌های یکپارچه‌سازی برنامه‌های کاربردی سازمانی- حمزه خانجانزاده، احمد فراهی

اصول مدیریت فرایند در APQCبتول ذاکری

تحلیل ملاحظات سودبران، گام نخست در مدیریت معماری سازمانی- ایمان رکوعی، حمیدرضا اقیری

روش‌های مبهم‌سازی کد – یاسمن شرافت

 

گزارش:

علم فارغ از تحریم- ریچارد استون

گزارش عملکرد شورای انجمن‌های علمی ایران در سال ۱۳۹۴

 

بخش ها:

اخبار (انجمن-ایران-جهان)

خواندنی- پیدایش مهندسی نرم‌افزار (بخش سوم)- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

استاندارد- معرفی استاندارد ۱۵۲۸۹ – سیّدعلی آذرکار

دیدگاه- تک مدرکی کارشناسی مهندسی نرم‌افزار- سید ابراهیم ابطحی

کتاب‌شناسی- اندازه‌گیری و بهبود کارایی، مهندسی نرم‌افزار و اضافه بار اطلاعاتی- سیدابراهیم ابطحی