فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، اردیبهشت ۱۳۶۰، شماره ۲۳

 

مقاله:

کاربرد “ریزپردازنده ها ” در رادار پرنده آواکس- شاهرخ رستگار

علم کامپیوتر و رابطه آن با ریاضیات– ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

طراحی شبکه گازرسانی با استفاده از کامپیوتر– خلیل فضل اللهی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اعضاء

سرگرمی

واژه ها

گزارش

یادداشت