فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، تیر ۱۳۶۰، شماره ۲۵

 

مقاله:

مدارهای مجتمع الکترونیکی: از تحرک الکترونی تا ساخت منطقی – قسمت سوم– ترجمه عبداللهی و پرهامی

نگاهی کوتاه به رمزهای چرخه ای– ترجمه فرهاد صاحبان

در آغاز عصر تله ماتیک– ترجمه حسن کاتوزیان

کامپیوتر و کشورهای عرب زبان– ترجمه پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضاء

محصولات جدید

نامه ها

یادداشت