فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، مرداد ۱۳۶۰، شماره ۲۶

 

مقاله:

راه های مقابله با مشلات دیوانسالاری در سازمان های دولتی- لطف علی بخشی

مدارهای مجتمع الکترونیکی: از تحرک الکترونی تا ساخت منطقی قسمت چارم و آخر – ترجمه عبداللهی و پرهامی

یک زبان برنامه نویسی کوچک برای داده های ساخت یافته– ابراهیم نقیب زاده مشایخ

مبارزه با “کولیات” بر سر ماشین های بزرگ – ترجمه فرهاد صدری اعتصامی

زبان برنامه نویسی اطلس– خلیل فضل اللهی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

همایش ها

نوآوری ها

نکنه

یادداشت