فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، شهریور ۱۳۶۰، شماره ۲۷

 

مقاله:

ریز الکترونیک و تاثیر ان در اجتماع- ترجمه پرهامی

ریاضیات در هنر کامپیوتری– ترجمه صاحبان

چشم انداز صنایع الکترونیک از دید ژاپن– ترجمه کاتوزیان و پرهامی

شبکه پیتری و کاربردهای آن– ابراهیم نقیب زاده مشایخ

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضاء

محصولات جدید

یادداشت

 

مقاله ویژه :

شناسایی متون چاپی فارسی توسط کامپیوتر- پرهامی