فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، مهر ۱۳۶۰، شماره ۲۸

 

مقاله:

زبان برنامه نویسی “پایلوت” برای آموزش مبتدیان- اقتباس میترا کاتوزیان و پرهامی

شبکه های کامپیوتری در تار و پود خود گرفتار می شوند– ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

نگاهی به وضع کنونی شطرنج کامپیوتری – ترجمه پرهامی

درباره طبیعت ادراک– ترجمه مشایخ و پرهامی

رمزگذاری نشانی ها – منصور جم زاد

کامپیوتر با سلول های زنده – فرهاد صاحبان

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

اعضاء

نامه ها

سرگرمی

یادداشت

 

گزارش:

گزارش فعالیت های یکساله انجمن انفورماتیک ایران