فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۲۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، آبان۱۳۶۰ ، شماره ۲۹

 

مقاله:

تکنولوژی نیمه های های در گذشته و آینده- ترجمه حسن کاتوزیان و پرهامی

انتخاب یک سیستم کامپیوتری – ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضاء

نوآوری

برای خنده

سرگرمی

 

مقاله ویژه:

مسائل مربوط به زبان و خط در کاربردهای کامپیوتر – پرهامی