فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۳۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، دی ۱۳۶۰ ، شماره ۳۱

 

مقاله:

نرم افزار کامپیوتر: قسمت دوم- ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

درباره موتورهای پله ای و کاربردهای آنها- اقتباس بهروز پرهامی

کامپیوتر و ارتباطات: جاده هایی به سوی آرزوی قدیمی کنترل سرتاسری – ترجمه کسرائی

کامپیوتر جیبی “تی آر اس ۸۰”– ترجمه حسیبیان

تدارک چهره ای انسانی تر برای کامپیوتر– ترجمه کاتوزیان و ویدا دائی

کامپیوترهای خیلی کوچک در گذشته، حال و آینده– ترجمه پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

محصولات جدید

اعضاء

نامه ها 

سرگرمی 

 

 

گزارش:

گزارش بازدید از مرکز کامپیوتر بنز خاور