فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۳۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سوم، بهمن و اسفند ۱۳۶۰ ، شماره ۳۲

 

مقاله:

آشنایی با انجمن های علمی جهان در رشته کامپیوتر- پرهامی

خرابی ها و تشخیص آنها در سیستم های رقمی – کاویان پور

چاپ خط درشت فارسی توسط کامپیوتر– پرویز دوستی

یک دید شبیه سازی شده از کهکشان– ترجمه فرهاد صاحبان

درباره جایگاه رشته کامپیوتر در نظام آموزش دانشگاهی کشور- پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

محصولات جدید

اعضاء

سرگرمی

یادداشت

 

مقاله ویژه:

نرم افزار کامپیوتر- قسمت سوم و آخر- ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ