فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۳۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهارم، خرداد ۱۳۶۱ ، شماره ۳۵

 

مقاله:

الگوریتم- قسمت دوم- ترجمه پرهامی

مروری بر کاربرد تکنولوژی الکترونیک نوری در ساخت نمایشگرهای الفبای عددی– ترجمه پرهامی و حسن کاتوزیان

کامپیوترهای کوچک با روز سری ال– ترجمه حسیبیان

مسائلی در رابطه با ساخت فیزیکی مدارهای الکترونیک رقمی– صاحبان

روش های مختلف فراخوانی زیرروال های و نواقص هریک– رضا موتمن

طرح چند زبانه کردن چاپگرهای کامپیوتری “ال ای۳۶” و “ال ای ۸۰” – حسین فیروزبخت – امیر اسعد انزانی

آشنایی با زبان برنامه نویسی “پرولوگ”– ابراهیم نقیب زاده مشایخ

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

واژه ها