فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۳۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهارم، تیر و مرداد ۱۳۶۱ ، شماره ۳۶

 

مقاله:

الگوریتم- قسمت سوم و آخر- ترجمه پرهامی

شرکت کامپیوتری دیجیتال پی از ۲۵ سال- ترجمه پرهامی

تحولاتی در تصویرپردازی به کمک کامپیوتر- ترجمه حسیبیان

فرآیند طراحی یک سیستم کامپیوتر- فرهاد صاحبان

تکنولوژی و کاربردهای کامپیوتر در سوئد- ترجمه پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

همایش ها

اعضاء

نوآوری ها

محصولات جدید

یادداشت

 

مقاله ویژه:

مقدمه ای بر روش های مکان گزینی و مسیریابی در طراحی مدارهای چاپی به کمک کامپیوتر- پرهامی