فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۳۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهارم،آبان ۱۳۶۱ ، شماره ۳۹

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضاء

 

گزارش:

فعالیت های یکساله انجمن انفورماتیک ایران

خلاصه مذاکرات سمینار سالانه انجمن