فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهارم، آذر و دی ۱۳۶۱ ، شماره ۴۰

 

مقاله:

کاربرد ریزپردازنده ها در چرخهای خیاطی- ترجمه ویدا دائی و پرهامی

تغییر خط فارسی ماشین های باروز سری ال ۹۰۰۰– حسیبیان

طرحی برای تشکیل سازمان انفورماتیک کشور– لطف علی بخشی

ژاپن در اندیشه سلطه کامپیوتری– ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

یادگیری با زبان لوگو– ترجمه پرهامی و ثابتان

شبیه سازی کامپیوتری به واقعیت نزدیک می شود– ترجمه کاتوزیان و پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اعضاء

محصولات جدید- کامپیوتر ۵۸ پوندی ژاپنی

نوآوری ها- تراشه حافظه ۴ میلیون بیتی

اطلاعیه

واژه نامه