فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پنجم ،اردیبهشت  ۱۳۶۲ ، شماره ۴۴

 

مقاله:

ریزپردازنده های با کارآئی زیاد- ترجمه حسیبیان

مروری بر تکنولوژی حافظه های فقط خواندنی– ترجمه پرهامی و کاتوزیان

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

اطلاعیه

محصولات جدید

اعضاء

نکته

 

گزارش:

طرح آموزش دانشگاهی در رشته کامپیوتر