فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پنجم ،خرداد و تیر  ۱۳۶۲ ، شماره ۴۵

 

مقاله:

پردازش و کاربرد اطلاعات حاصل از ماهواره ها در مورد منابع زمینی- اقتباس بهروز پرهامی

خودکارسازی طراحی و تولید در صنایع– ترجمه پرهامی

طراحی نرم افزار- قسمت اول– ترجمه پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اعضاء

سرگرمی

آشنایی

یادداشت