فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پنجم ،مرداد  ۱۳۶۲ ، شماره ۴۶

 

مقاله:

طراحی نرم افزار- قسمت دوم- ترجمه پرهامی

چگونگی طراحی مجموعه دستورالعمل های کامپیوتر– ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

نوعی مفسر زبان بیسیک با دقت محاسباتی زیاد– ترجمه پرهامی و کاتوزیان

نقش مدل های ریاضی و کامپیوتر در مطالعات منابع آب– مسعود خیام

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

محصولات جدید

نوآوری ها

اعضاء

نامه ها

سرگرمی

 

گزارش:

نظرات اعضاء درباره انجمن

گزارش کوتاهی درباره کامپیوتر دانشگاه کرمان