فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پنجم ،آبان ۱۳۶۲ ، شماره ۴۸

 

مقاله:

بیو تکنولوژی: واقعیتی امکان پذیر یا سرابی محض – ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

طراحی نرم افزار- قسمت چهارم و آخر- ترجمه پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

محصولات جدید

نوآوری ها

اعضاء

یادداشت

 

گزارش:

گزارش فعالیت های یک ساله انجمن انفورماتیک ایران