فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پنجم ، آذر و دی ۱۳۶۲ ، شماره ۴۹

 

مقاله:

کاربرد رشته های نوری به جای سیم های ارتباطی فلزی- ترجمه پرهامی و حسن کاتوزیان

جرائم کامپیوتری- ترجمه کاظم نژاد شایان

 

مقاله ویژه:

تاریخچه کامپیوترهای آی بی ام: از آی بی ام ۷۰۱ تا خانواده های ۳۶۰ و ۳۷۰ و پس از آنها- دکتر پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نوآوری ها

اعضاء

برای خنده