فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۵۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال ششم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۳، شماره ۵۲

 

مقاله:

طراحی مولکول های داروئی و شیمیایی به کمک کامپیوتر- ترجمه کاتوزیان

روش کنترل دستگاه های راه رونده- ترجمه حسیبیان

زیر سیستم حافظه حبابی BRK 70-4- اینتل – ترجمه داریوش جوان

سیستم های عامل- ترجمه حاجی اسماعیلی و حمیدرضا رهبر

یک سیستم آموزش محاوره ای به کمک کامپیوتر- ترجمه میترا کاتوزیان

درباره علامتی برای نمایش پول ایران- دکتر پرهامی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

اعضاء

یادداشت