فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۵۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال ششم، خرداد ۱۳۶۳، شماره ۵۳

 

مقاله:

نقش آدمک های مصنوعی در صنایع- ترجمه حسیبیان

آشنایی با نشریات علمی و فنی در رشته کامپیوتر- دکتر پرهامی

سیستم های عامل- قسمت دوم- حاجی اسماعیلی و رهبر

یک روز زندگی در نسل پنجم کامپیوتر- ترجمه محوری

 

بخش ها:

اخبار انجمن 

اخبار جهان