فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۵۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال ششم، آبان ۱۳۶۳، شماره ۵۸

 

مقاله:

ژاپن و آدمک های مصنوعی نسل آینده- ترجمه مظاهری

چاپگرها و چاپ رنگی- ترجمه رهبر

ابرکامپیوترها – ترجمه کسرائی

مقایسه سرعت و کارآیی ابر کامپیترهای ژاپنی و آمریکایی به کمک برنامه های محک – ترجمه دکتر پرهامی

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- چارلز بابیج: پدر کامپیوترهای رقمی- دکتر بهروز پرهامی

مفاهیم اولیه زبان C: قسمت دوم- حاجی اسماعیلی و رهبر

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

گزارش

نامه ها

نوآوری ها