فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۶۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،فروردین ۱۳۶۴، شماره ۶۳

 

مقاله:

وضعیت کامپیوترهای شخصی در دهه ۱۹۸۰- ترجمه حاجی اسماعیلی

دنیای سحر آمیز شکلهای منکسر- اقتباس دکتر پرهامی

دیسک های نوری لیزری: انقلاب آینده در حافظه های درون خطی- ترجمه میترا کاتوزیان

نوربرت وینر: پدر علم سیبرنتیک- گردآوری رهبر

آشنایی با رمز جهانی محصولات- ترجمه حاجی اسماعیلی

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

مصاحبه – مصاحبه با آقای سید حسین رضوی- سرپرست مرکز سنجش از دور ایران

نو آوری

نامه ها