فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۶۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هفتم ،تیر ۱۳۶۴، شماره ۶۶

 

مقاله:

گامی نو در برقراری ارتباط بین انسان و ماشین- ترجمه کاتوزیان 

ساخت یک کامپیوتر با معماری موازی به معنای شروعی دوباره است- ترجمه لطف علی بخشی

زبان و تراشه جدید براساس معماری موازی- ترجمه لطف علی بخشی

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر: قسمت سیزدهم- زندگینامه ویلیام گیتس: آفریننده زبان های سطح بالا برای ریز کامپیوترها- ترجمه کسرائی

یک نمایش هندسی برای مفهوم بن بست در سیتسم های کامپیوتر– دکتر پرهامی

افسانه سرزمین “ماک”- ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ

حذف خطوط پنهان در تصاویر سه بعدی- ترجمه رهبر

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نامه ها

کتاب ها

محصولات جدید

 

گزارش:

دومین جلسه مشترک انجمن های علمی