فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۸۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هشتم، آبان ۱۳۶۵، شماره ۸۰

 

مقاله:

نگاهی اجمالی بر تاریخ کامپیوتر- محمد تقی روحانی رانکوهی

نگاهی بر ماشین تورینگ، ساختار و تحول آن- آل یاسین

ماشین تورینگ – حمیدرضا رهبر

آیا بیشتر بودن اطلاعات به معنی بهتر بودن آن است؟- مرکز آموزش و تحقیق و توسعه شرکت بوتان

یک قرن با بابیج- محسن رستمی – حاجی اسماعلیلی

 

 

بخشها:

اخبار جهان

اخبار انجمن

اخبار ایران

آشنایی با پیشتازان علم کامپیوتر- تورینگ، نظریه پرداز ریاضی کامپیوتر

خودآزمون- تاریخچه کامپیوتر- دکتر محسن رستمی

اعضا

 

گزارش: 

برگزاری مجمع عمومی